jedinacikJedináčik ľahký život nemá, no jeho rodičia musia byť pri výbere výchovných praktík o to obozretnejší, aby v dospelosti neublížili svojmu jedinému potomkovi. Tí, ktorí na svet priviedli päť, šesť alebo aj viac detí, si nevedia v istých okamihoch predstaviť, akým smerom sa ich rodinná situácia uberie, veď zabezpečiť každému z toľkých detí rovnako dôstojné detstvo a dospievanie nie je žiadnym lacným a ani ľahkým špásom. Nakoniec sa ani nestihnú jedným bokom obzrieť späť do minulosti a ich deti už majú svoje deti, o ktorých sa usilujú postarať presne tak, ako to prebiehalo v ich rodičovskom dome. Jednou extrémnou záležitosťou ohľadom tejto problematiky sú starosti mnohopočetných rodín, druhou výchova jediného dieťaťa.

Tento problém by možno ani problémom nikdy nebol, veď nemožno kategorizovať bezbranného jedinca ako problémovú okolnosť, no zlom nastáva vo chvíli, keď sa nesprávne zvolia účinné výchovné praktiky. Dieťa robí len to, čo vidí a osvojuje si v domácom prostredí, preto najväčší dôraz treba klásť na jeho zákonných zástupcov. S výchovou sa začína už od útleho detstva, rozhodne netreba čakať až na predškolský vek, pretože vtedy už môže byť naozaj neskoro. Jednou z hlavných nevýhod, ktoré postihujú jedináčika, je minimálna potreba prispôsobiť sa, uskromniť sa, teda venovať pozornosť potrebám iných detí či dospievajúcich v domácnosti.

Práve pre túto nepriazeň by sa mali rodičia alebo iní dospeláci v dosahu niekoľkých izieb zahrať na dokonalých hercov a dieťaťu vytvárať dostatočne veľa situácií a scén, keď je nevyhnutné obkresať zo svojho egocentrizmu a zaktivizovať humánne správanie. Bez toho, že by nepociťoval potrebu adekvátne prispôsobiť svoje požiadavky, respektíve povely podľa ostatných, nie je možné z tohto jedinca ďalej kreovať slušného partnera. Nechceme tým naznačiť, že jedináčik nemá právo na vlastný názor a zdravé sebavedomie, ale v jeho prípade je naozaj veľmi tenká hranica medzi asertívnosťou a drzosťou.

Ako sme už naznačili, rodičia by predovšetkým mali dbať na to, aby ich dieťa vo svojom útlom veku zažilo dostatok takých situácií, keď svet sa nebude točiť len pre jeho modré oči. Kolektív v škôlke patrí medzi tie vyspelejšie a efektívnejšie školy života, no dokým ho tam prijmú, môže sa odohrať nejedna jedináčikovská kríza. Zábavný park pobaví aj jedináčika, no zároveň ho naučí, že na kolotoč čakajú aj iní záujemcovia, v detskom kútiku sa dosýta vyšantí, no zakrátko pochopí, že s hračkami sa treba podeliť. Na rodinnej oslave, počas ktorej nebude oslávencom práve on, sa mu naskytne obraz deľby cukríkov a možno sa dostane aj do pozície čakateľa na sladký zákusok. Tu naozaj nejde o žiadne banality, ale veľké kroky, ktoré ovplyvňujú správanie vášho jediného potomka!

Foto: pixmac.sk, Shyn Darkly – flickr